Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život

uverejnila dňa 3.9.2013

Informáciu o verejnom obstarávaní, na nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla kategórie M1, so špeciálnou úpravou na prepravu osôb s telesným postihnutím.
Značka: 14965 – WYT, Vestník č. 171/2013.

Predmetné podklady k  verejnému obstarávaniu boli zasielané záujemcom v elektronickej podobe a súčasne aj doporučenou poštou.


Informácia o otváraní ponúk

 1. Predmet obstarávania:
  Nákup 9–miestneho osobného motorového vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch
 2. Otváranie ponúk sa uskutočnlo dňa 23.09.2013 o 13,15 hod. na adrese:
  Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život
  Talinská 1,  prízemie – kancelária organizácie
  Košice – Nad jazerom
 3. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
 4. Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodu 2, sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
 5. Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obrstarávaní

Informácia

 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
  Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život
  IČO: 31267050
  Talinská 1, 040 12  Košice – Nad jazerom
  Slovensko

  Kontaktné miesto (miesta): Talinská 1, 040 12 Košice
  Kontaktná osoba: Anton Benča

  Mobil: +421 903630970
  Telefón: +421 556749429
  Email: kov@changenet.sk

  Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.kovnz.szm.com
 2. Zadávaná zákazka
  Názov pridelený zákazke: Nákup 9–miestneho osobného motorového vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch  
  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
  Číslo oznámenia a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
  Číslo oznámenia vo VVO: 14965-WYT, číslo VVO 171/2013 z 03.09.2013
 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
  Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:
  Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 23.09.2013 13:15
  Dátum uverejnenia tejto informácie: 20.09.2013
   

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

podľa §46 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život,
Talinská 1,040 12 Košice – Nad jazerom
Predmet obstarávania:
Nákup 9–miestneho osobného motorového vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch
Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk:
Vestník č. 171/2013 3.9.2013
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 171/2013 dňa 3.9.2013 a následne zaslaná trom ďalším záujemcom. Súťažné podklady si vyžiadalo celkom 09 (slovom: deväť) záujemcom. Voči podmienkam uvedeným vo výzve a súťažných podkladoch nebola podaná zo strany záujemcov ani uchádzačov žiadna žiadosť o nápravu.

Predložená ponuka plne zodpovedá technickým a ostatným požiadavkám vyplývajúcim z výzvy a súťažných podkladov, ktoré rešpektujú požiadavky verejného obstarávateľa na nákup 9–miestneho osobného motorového vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch.

V Košiciach dňa 22.10.2013


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

Verejný obstarávateľ:
Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život,
Talinská 1,040 12 Košice – Nad jazerom
Predmet obstarávania:
Nákup 9–miestneho osobného motorového vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch
Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk:
Vestník č. 171/2013 3.9.2013
Úspešný uchádzač:
Po ukončení elektronickej aukcie je poradie z hľadiska úspešnosti uchádzačov nasledovné:

1. Motor – Car Bratislava spol. s r.o., Tuhovská 5 ,821 07 Bratislava

V Košiciach dňa 22.10.2013


Správa o zákazke

v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
     Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život
     Talinská 1, 040 12   Košice – Nad jazerom
     IČO : 31 26 70 50
Predmet zákazky:
     Nákup 9–miestneho os. mot. vozidla upraveného na prepravu osôb na invalidných vozíkoch.
Predpokladaná hodnota zákazky:
    
bez DPH: 32 300.- €
Celková hodnota zákazky:
    
bez DPH: 31 297,40 €

b) Použitý postup zadávania zákazky:
     
podlimitná zákazka

c) Dátum uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
     c1) v úradnom vestníku EU: ——
     c2) vo vestníku verejného obstarávania: Vestník č.171/2013 zo dňa 3.9.2013, č.14965-WYT

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: ——

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
     Žiaden uchádzač nebol vylúčený.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
     Žiadna ponuka nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

g) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky:
     Motor-Car Bratislava spol. sr.o. Bratislava
     Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: ——

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa 108j ods.1 písm. k) zákona: ——

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa 108h ods.2 zákona: ——

k) Dôvody zrušenia použitého postupu: ——
 


Zálohová faktúra

zobraziť TU.


Kúpno-predajná zmluva

zobraziť TU.

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.