Osobná asistencia

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkov na kompenzáciu. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

Podmienky nároku:

 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku v zmysle  § 11 – 15 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vydaného úradom práce, soc. vecí a rodiny ( príslušného podľa trvalého pobytu ) odkázaná na osobnú asistenciu,
 • právoplatné rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnená osoba:

 • oprávnenou osobou je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na osobnú asistenciu, najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku,
 • rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č.4, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie,
 • počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7300 hodín ročne.

Osobný asistent:

 • fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony,
 • osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • osobného asistenta si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyberá sama,
 • osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom,
 • osobný asistent si z odmeny za osobnú asistenciu platí daň z príjmu fyzických osôb

Zmluva o výkone osobnej asistencie:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej asistencie.

Výška príspevku:

 • sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39 % sumy životného minima je jednu plnoletú fyzickú osobu.

Konanie o nároku:

 • fyzická osoba podá žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa miesta svojho trvalého pobytu,
 • žiadosť musí obsahovať druh príspevku, ktorý občan požaduje,
 • k žiadosti je povinný predložiť v zmysle § 55 zákona o kompenzáciách:
       1. potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti,
       2. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby,
       3. iné doklady, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou podať žiadosť  aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní, resp. nepriznaní. v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, príslušný úrad uvedený peňažný príspevok zvýši, zníži, resp. odníme a zastaví výplatu.

Výplata peňažného príspevku:

 • na základe právoplatného rozhodnutia vzniká nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa prizná a vyplatí od začiatku mesiaca v ktorom bola písomná žiadosť podaná,
 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie za každý kalendárny mesiac  príslušnému úradu na vyúčtovanie najneskôr do 5 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu,
 • peňažný príspevok sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v hotovosti alebo bezhotovostným  prevodom na žiadosť fyzickej osoby na účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky

Povinnosti oprávnenej osoby:

 • na výzvu príslušného orgánu preukázať výšku svojich príjmov a  hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných a majetkových pomeroch,
 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná písomne oznámiť príslušnému úradu  do 8 dní  zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok, na jeho výšku, výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu do 8 dní, že hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833,- €,
 • predkladať príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a spoločne posudzovaných osôb,
 • na výzvu príslušného úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, jeho výšku alebo výplatu do 8 dní od doručenia výzvy,
 • na výzvu príslušného úradu podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu, alebo podrobiť sa posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu,
 • fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17 zákona o kompenzáciách,
 • vrátiť peňažný príspevok alebo jeho časť, ak nesplnil niektorú uloženú povinnosť, alebo prijímal peňažný príspevok neoprávnene, alebo vo vyššej sume, ako mu patril,
 • plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom

Zánik nároku:

 • rozhodnutím príslušného orgánu, ak zistí, že sa priznal neprávom, alebo sa nevyužíva na účel, ktorý sa poskytol,
 • smrťou fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ak sa zmenia rozhodné skutočnosti a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím už nespĺňa podmienky nároku

Prechod nároku:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa smrti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  sa vyplatí osobnému asistentovi

 

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.