Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti sú upravené zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletný zákon si môžete pozrieť TU alebo stiahnúť v PDF TU.

Kto je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.
Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená  orientačná schopnosť,
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky
       1. na diétne stravovanie,
       2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
       3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
       4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Posudková činnosť

Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

 • lekárska posudková činnosť,
 • sociálna posudková činnosť.

Lekárska posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby,
 • určuje mieru funkčnej poruchy,
 • posudzuje sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia,
 • posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP,
 • posudzuje fyzickú a psychickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzuje fyzickú a psychickú schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
 • posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov.

Posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak:

 • má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo
 • je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti.
Posudkový lekár určuje v lekárskom posudku aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa určeného druhu zdravotného postihnutia.

Sociálna posudková činnosť

Sociálnou posudkovou činnosťou sa:

 • posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením),
 • posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina),
 • posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP),
 • posudzujú všetkých druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
 • navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.
Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie.
Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s ŤZP obvykle zdržiava.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

Komplexný posudok

Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje:

 • mieru funkčnej poruchy,
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,
 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,
 • vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a
 • odôvodnenie komplexného posudku.

Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP).

Sociálne dôsledky ŤZP

sa kompenzujú formou:

 • jednorazových peňažných príspevkov, ktorými sú
  1. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
  2. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
  3. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
  4. peňažný príspevok na opravu pomôcky,
  5. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  6. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
  7. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
  8. peňažný príspevok na úpravu bytu,
  9. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
  10. peňažný príspevok na úpravu garáže,
 • opakovaných peňažných príspevkov, ktorými sú
  1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  2. peňažný príspevok na prepravu,
  3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
  4. peňažný príspevok na opatrovanie.

Zisťovanie príjmu a majetku osoby s ŤZP na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem príjmu fyzickej osoby s ŤZP, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka fyzickej osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s fyzickou osobou s ŤZP v spoločnej domácnosti, ak je fyzická osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda fyzická osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).
Príklad:
Fyzická osoba s ŤZP žije iba s manželom. Priemerný mesačný príjem fyzickej osoby s ŤZP je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.
Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.
Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec, alebo sa poskytnú v nižšej sume.

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

Za majetok fyzickej osoby s ŤZP sa nepovažujú:

 • nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
 • poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
 • hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
 • osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a fyzická osoba ho využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

Konanie o peňažnom príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Lehoty

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku.
Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
Peňažný príspevok sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca mesačne pozadu.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách:

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal
  1. na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
  2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Zánik nároku

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov zanikne:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak fyzická osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je fyzickou osobou s ŤZP alebo hodnota majetku fyzickej osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti sa nevyplatia.

 

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.